Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Skleníkový efekt

Otepľovanie zemského povrchu v dôsledku geotermálnych zmien. Oxid uhličitý  je tu hlavnou príčinou. Úsporami energie a znížením spotreby paliva je možné znížiť Emisie  CO2  (Oxid uhličitý  a Emisie ).

Soľanková kvapalina

Zmes voda/mrazuvzdorný prostriedok. Táto zmes poskytuje účinnú protimrazovú ochranu do -15 °C. Soľanková kvapalina  sa používa v zemných kolektoroch a v zemných sondách ako teplonosné médium.

Spalné teplo

Udáva množstvo tepla, ktoré vznikne pri dokonalom spálení jedného metra kubického plynu (v normovanom stave) alebo jedného kilogramu vykurovacieho oleja, za predpokladu, že Vodná para  uvoľnená pri spaľovaní skondenzuje. Spalné teplo  sa udáva v jednotkách kWh/m3 alebo kWh/kg a skrátene sa označuje Hs.

Spaľovací vzduch

Obsahuje 21 percent kyslíka, ktorý je potrebný pri každom spaľovaní. Vo vzduchu je viazaných 78 percent dusíka. Pre dokonalé spálenie 1 metra kubického plynu alebo 1 litra vykurovacieho oleja je potrebných približne 10 metrov kubických spaľovacieho vzduchu.

Spaľovacie plyny

Látky, ktoré vznikajú pri spaľovaní paliva a spaľovacieho vzduchu. Z veľkej časti vznikajú Oxid uhličitý  (CO2 ) a Vodná para .

Stupeň využitia

Pomer odovzdanej a privedenej energie za definované obdobie.

Up