Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Emisie

Súhrnný pojem pre Znečisťujúce látky  škodlivé pre životné prostredie, ktoré sa dôsledným vývojom technológie horákov znížili na minimum - Weishaupt je svetovým lídrom na trhu horákov. Najmä Emisie  oxidov dusíka (jedna z príčin kyslých dažďov) sa v posledných rokoch výrazne znížili.

Energetická bilancia

Vyjadrenie dodanej energie v porovnaní/pomere k odovzdanej a využitej energii. Podľa toho je možné usudzovať o hospodárnosti využitia.

Energetická strata

Energia, ktorá sa stráca. Posudzuje sa rozdiel privedenej energie k odvedenej (využitej). Moderné vykurovacie systémy Weishaupt znižujú energetické straty pomocou účinných výmenníkov tepla a vynikajúcej tepelnej izolácie na minimum.

Energetické nosiče

Ako Palivá  sa používajú zemný plyn, kvapalný plyn, bioplyn, vykurovací olej, bio-olej. Pri spaľovaní sa uvoľňuje ich energetický potenciál (Palivá ).

Energetické zdroje

Rozlišuje sa na jednej strane medzi limitovanými zdrojmi energie, ktoré sú nám k dispozícii v obmedzenom množstve, ako plyn alebo olej, a preto by mali byť využívané nanajvýš hospodárne, a neustále sa obnovujúcimi energetickými zdrojmi ako slnko, vietor alebo voda (Obnoviteľné energie ). Tieto zdroje napriek značnému pokroku budú môcť aj v dlhodobom horizonte pokrývať len malú časť našej energetickej potreby, z hľadiska opodstatnenosti ako aj rozsahu použitia v hospodárstve.

Expanzná nádoba

Objem kvapalín sa zväčšuje so zvyšovaním teploty a zmenšuje so znižovaním teploty. To vedie k tomu, že tlak uzavretej kvapaliny sa môže veľmi prudko zvýšiť už pri miernom zvýšení teploty. Bez ďalších opatrení ako napr. vyyrovnávacie nádržky môže toto zvýšenie tlaku viesť k zničeniu potrubí a ďalších komponentov.

Expanzný ventil

Funkčný celok v tepelnom čerpadle. Na jednej strane Expanzný ventil  znižuje tlak a tým aj teplotu chladiva, aby mohlo absorbovať teplo vo výparníku, na druhej strane reguluje objemový prietok tak, aby sa do výparníka dostalo len toľko chladiva, koľko sa môže odpariť.

Up