slowakei sk Meta navigácia Prehlásenie o ochrane údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Pokyny na ochranu osobných údajov pre zmluvných partnerov skupiny spoločnosti Weishaupt

Pokyny na ochranu osobných údajov pre zamestnancov a uchádzačov

Prehlásenie spoločnosti Weishaupt spol. s r.o. o ochrane údajov

Tešíme sa, že navštevujete naše internetové stránky a ďakujeme za váš záujem o našu firmu a naše produkty. Ochrana vašej súkromnej sféry pri využívaní našich internetových stránok je pre nás dôležitá. Preto zoberte na vedomie nasledujúce informácie. 

1 Ktoré údaje spracúvame,  ako dlho a za akým účelom.

1.1 Informatívne využitie webovej stránky

Rozsah spracovania. Len pri informačnom použití našej webovej stránky, čiže keď nám nechcete sprostredkovať informácie inou cestou, ale len stiahnuť si a prečítať obsahy vyberáme len údaje vzťahujúce sa na osoby, ktoré váš Browser sprostredkúva na náš server. Keď si otvoríte našu webovú stránku, sú to nasledované údaje: IP adresa, dátum a čas dotazu, časový rozdiel Greenwich Mean Time ( GMT ), obsah požiadavky (konkrétna stránka), status prístupu/http – Statuscode, práve prenášané množstvo údajov, webová stránka z ktorej prichádza požiadavka, Browser, prevádzkový systém a jeho povrchová plocha, jazyk a verzia softvéru Browser.

Účel a právny dôvod. Spracovanie slúži účelu umožniť technicky vyvolanie webovej stránky a zaručiť stabilitu a bezpečnosť. Právnym dôvodom spracovania je dodržanie našich oprávnených záujmov. V práve uvedených účeloch je aj náš oprávnený záujem o spracovanie dát.

Doba a uloženie. Údaje sa zmažú pokiaľ nie sú viac potrebné na získanie účelu. V prípade záznamu údajov na prípravu webovej stránky je toto ten prípad, keď je ukončené akékoľvek platné sedenie. IP adresy ukladáme 7 dní, aby sme eliminovali zneužitie.

1.2 Sťahovania materiálov ( Príručky, informačné brožúry a pod. )

Ak si chcete stiahnuť príručky, informačné brožúry, alebo iné obsahy s našej stránky, platí bod 1.

1.3 Nahrávanie kontaktu / objednanie informačného materiálu

Rozsah spracovania. Na našej internetovej stránke vám ponúkame formuláre, cez ktoré s nami nadviažete elektronický kontakt, objednáte informačný materiál, alebo môžete požiadať bezplatné poradenstvo. V takomto prípade sa údaje zadané do zadávacej masky k nám sprostredkujú a spracujú. Tu ide o: firma, oslovenie, krstné meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, miesto, e-mail, predvoľba, telefón, informácia o akú tepelnú techniku sa zaujímate, ako aj políčko do ktorého môžete vsunúť komentáre. Pri dopyte o poradenstve sa dotazuje namiesto záujmu o tepelnú techniku, sériové číslo vášho Weishaupt systému a vec, ktorej a to týka. Pritom sú povinné údaje do políčok: priezvisko, krstné meno, ulica, PSČ, miesto, e-mail. Ak sa pošle správa cez kontaktný formulár, potom sa spracúvajú ďalšie údaje podľa čísla 1.1. Môžete samozrejme s nami komunikovať aj cez uvedenú e-mailovú adresu. V tomto prípade sa spracúvajú údaje vzťahujúce sa na osobu doručené e-mailom. Len príslušní pracovníci v rámci skupiny Weishaupt obdržia prístup k vaším údajom.

Účel a právny dôvod. Údaje sa spracúvajú výlučne pre umožnenie spracovania vášho dopytu v rámci skupiny Weishaupt. Údaje ktoré sú nám sprostredkované sú spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu. V práve uvedenom účele je aj náš oprávnený záujem o spracovanie údajov.

Doba uloženia. Zmazané sú uvedené údaje v spodných bodoch, ako náhle nie sú potrebné pre dosiahnutie účelu ich vyvolania. To je prípad, keď je akýkoľvek postup ukončený. Postup je ukončený, keď sa vybavila vaša žiadosť napr. zodpovedaním vašej otázky.

1.4 Cookies

Rozsah a spracovanie. Naša Web stránka používa výlučne nutné Cookies. U cookies sa jedná o textové súbory, ktoré sú ukladané z internetového prehliadača na Váš počítač. Tento cookie obsahuje postupnosť znakov, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu Vášho prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky. Niektoré prvky našej internetovej stránky si vyžadujú, že vyvolaný prehliadač môže byť identifikovaný aj pri zmene stránky. Napr. musíme vedieť zachytiť, či naše užívateľské podmienky boli odsúhlasené, skôr než určité obsahy z našich databáz budú stiahnuté. V cookies sa ukladajú pri tom nasledujúce údaje a sprostredkúvajú: nastavenie jazyka, akceptáciu, užívateľské podmienky.

Účel a právny základ:  Cookies nasadzujeme za účelom umožnenia určitých funkcií našej webovej stránky. Nasadenie cookies nasleduje – nakoľko sa jedná o technicky nutné cookies – na báze nášho oprávneného záujmu.

Doba a uloženie: Cookies sa ukladajú na vašom počítači, Dobu uloženia si môžete prezrieť v prehľade v nastaveniach cookies vo Vašom prehliadači. Zmenou nastavení vo vašom prehliadači môžete prenos cookies uložiť alebo obmedziť. Už uložené cookies môžu byť v každom čase zmazané. Toto môže nasledovať aj automaticky, napr. keď Váš prehliadač uzavriete. Ak sú cookies pre webovú stránku deaktivované, nemôžu byť ďalej  plnohodnotne využívané všetky funkcie webovej stránky.

2 Práva dotknutých

Vaše práva ako dotknutých sú nami zaručené. V nasledujúcom vám krátko vysvetlíme, ktoré práva sú to.

2.1 Rozpor s reklamou

Použitie vašich údajov pre reklamné účely môžete kedykoľvek s účinkom pre budúcnosť odvolať.

2.2 Odvolanie povolenia

Povolenie udelené pre spracovanie osobných údajov môžete tiež kedykoľvek s účinkom pre budúcnosť odvolať.

2.3 Ďalšie práva

Ak spracúvame osobné údaje o Vás, máte právo za platných zákonných predpokladov ohľadom údajov o vašej osobe na:

  • Informáciu, opravu alebo zmazanie, ako aj
  • Obmedzenie spracovania na námietku proti spracovaniu, a na prevoditeľnosť

Máte tiež právo podať na nás sťažnosť orgánom pre dohľad nad ochranou údajov na spracovávanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

3 Bezpečnosť

Ponúkame vám v prípadoch, v ktorých nám zasielate osobné údaje, možnosť prenášať informácie zakódované. Toto zakódovanie chráni dôvernosť výmeny údajov medzi vami a našim webovým serverom a pomáha zabraňovať zneužitiu údajov napr. odpočúvaním. Ako kódovaciu techniku nasadzujeme TLS ( Transport Layer Seccurity ). Pritom sa jedná o uznanú a široko rozšírenú techniku.

4 Kontakt

Zodpovedný v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov je :

Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835 / 1
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Telefón: +421 45 5321-338, -665
Telefax: +421 45 5321-365
E-mail:
Internet: www.weishaupt.sk

Ak máte špeciálne otázky k téme ochrana údajov, obráťte sa prosím na nášho pracovníka povereného ochranou údajov, e-mail datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Vaše dotazy budú obratom spracované a vám oznámené, aké opatrenia sme učinili.

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?